KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (KVKK)

Aşağıda kişisel verilerinizin NTS Medi-Care tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi olarak, siz değerli müşterilerimizin ve hastalarımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

1)    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları huduttu olmamak üzere: NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi ‘nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile NTS Medi-Care’ın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tüm tedbirler alınmaktadır.

2)    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve talep ettiğiniz hizmetlerin gereklerini yerine getirmek,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Evde Bakım Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu bildirimleri, bilgilendirme ve/veya randevu hatırlatmaları,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek,
 • Sağladığımız tıbbi hizmetleri daha da geliştirmek ve iyileştirmek için tıbbi hizmetlerimizin kullanımını analiz edin, sağlık verilerini depolayın ve hizmetlerimizle ilgili soru ve şikayetlere yanıt verme
 • Tercih ettiğiniz iletişim kanalları aracılığıyla sizinle bilgi paylaşmak, tedaviler ve hizmetler bağlamında işlem bilgilerini teyit etmek,

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi’ ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3)    Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; 2.bölümde belirtilen amaçlarla; NTS Medi-Care Evde Bakım Merkezi bünyesinde yer alan sağlık kuruluşlarına gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon , SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, Evde Bakım Merkezimize sevk ile gelişiniz durumunda ve/veya kendinizin iletmesi halinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzer kanallar aracılığıyla, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

4)    KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’ in Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

Kanunlarda açıkça öngörülen aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz işlenebilir:

 • Veri sahibi olarak sizlerin fiili bir imkânsızlık nedeniyle rıza verememesi veya rızanın hukuken geçerli olmaması halinde, kişisel verilerinizin işlenmesi sizin veya bir başkasının bütünlüğünün korunması için gerekli olan hayatını etkileyecektir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifa edilmemesi ile doğrudan doğruya ilgili olan kişisel verilerinizin veya sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler insizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Ayrıca kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.